Reactie MKS op rapport gezondheidsraad

Rapport Gezondheidsraad 1999 >>

 • Dit is een papieren studie. De Gezondheidsraad heeft zieke vrouwen en de bij hen verwijderde implantaten zelf niet laten onderzoeken.

 • De door SVS verzamelde brieven van deze vrouwen werden genegeerd.

 • Merken worden in dit rapport niet genoemd, dus alle implantaten zijn volgens dit onderzoek van dezelfde kwaliteit ?

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Het voorliggende advies, uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, is opgesteld door de Commissie 'Siliconen-implantaten' van de Gezondheidsraad.

Wereldwijd hebben één tot twee miljoen vrouwen siliconen-borstimplantaten.

 • Weten we niet, er wordt niet geregistreerd.

Ongeveer 80 procent van hen heeft implantaten laten plaatsen ten behoeve van borstvergroting.

De overige 20 procent na het wegnemen van borst-weefsel wegens kanker of andere aandoeningen??

In de jaren tachtig verschenen de eerste berichten over -mogelijk- verband tussen siliconen-borstimplantaten en auto-immuunziekten.

De door deze berichten ontstane ongerustheid en het ontbreken van voldoende zekerheid over de veiligheid van implantaten bracht de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) in 1992 tot het besluit het gebruik van implantaten in de Verenigde Staten aan banden te leggen.

 • Terecht, lijkt ons, na zoveel klachten vrouwen

Deze beslissing leidde, samen met de juridische strijd die in de VS losbarstte tussen ( advocaten van ) draagsters en fabrikanten van implantaten, tot een versterkte polarisatie over de veiligheid van implantaten.

 • In Nederland ging men toen gewoon door met het plaatsen van siliconen implantaten. Hier opende Mentor in die tijd zelfs een splinternieuwe fabriek.

In Nederland zijn er naar schatting 25 000 tot 30 000 draagsters.

 • Ook in Nederland is er geen registratie. Ook onder hen bevinden zich vrouwen met ernstige gezondheidsklachten, die zij toeschrijven aan hun implantaten.

De commissie concludeert op grond van de wetenschappelijke literatuur dat het bestaan van een verband tussen siliconen- borstimplantaten en auto-immuunziekten onaannemelijk is.

 • Er zijn wetenschappers met andere bevindingen. >>

Deze aandoeningen komen in dezelfde mate voor bij vrouwen zonder implantaten.

 • Een ziekte kan verschillende oorzaken hebben.

De commissie verwacht dat het niet mogelijk is nu nog epidemiologisch onderzoek naar auto-immuunziekten bij draagsters op te zetten dat iets zal toevoegen aan de al beschikbare kennis.

 • Zie wetenschappelijke onderzoeken >>

Sommige onderzoekers maken melding van een versterkte (auto-) immuunreactiviteit bij draagsters.

De commissie ziet ( auto-)immuunreactiviteit als een normaal voorkomend verschijnsel en auto-immuunziekte als de ontaarding daarvan.

Het is haar op dit moment niet duidelijk welke waarde aan de zojuist bedoelde meldingen moet worden toegekend.

Zij verwacht dat onderzoek met een lange follow-up bij grotere groepen draagsters met een versterkte (auto-) immuunreactiviteit hierover uitsluitsel zal geven.

 • In strijd met een vorige opmerking . Follow- up is niet mogelijk, want er is geen registratie . Wel wordt daar ondertussen al 22 jaar over gesproken!

De commissie heeft geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde kans op kanker bij vrouwen met borstimplantaten en evenmin voor een verlate detectie van borstkanker.

 • De commissie schrijft in het rapport: ' Van veel implantaten is de samenstelling alleen bij de fabrikant bekend' .M.a.w.: of er kankerverwekkende stoffen in zitten weet de commissie niet. Ze hebben geen actie ondernomen om er achter te komen. De bij zieke vrouwen verwijderde implantaten die SVS aanleverde werden in dit onderzoek niet meegenomen. Het lijkt ons ons essentieel de implantaten te onderzoeken op wat erin zit, waar vrouwen zeggen ziek van te worden.

 • De Polyurethaan implantaten zijn verdacht, Trilucent was kankerverwekkend er is ALCL vastgesteld bij vrouwen met borstimplantaten en in 2011 vallen ook de PIP / M-Implant -implantaten onder verdenking. Niet-röntgen-doorlaatbare implantaten geven een verlate detectie van borstkanker..

 • Omdat bij een standaard-mammografisch onderzoek niet al het klier-weefsel bij een draagster is te inspecteren, steunt de commissie het initiatief van de Vereniging voor Radiologie om screenings-onderzoek bij draagsters te optimaliseren.

 • Siliconen borstimplantaten laten ook in 2013 geen röntgenstralen door en ze kunnen stuk gaan door het onderzoek. 22 - 83 % van het borstweefsel komt niet in beeld door de implantaten en door kapselvorming is er 30 -50 % minder zicht.In 1999 waren vrouwen hier niet van op de hoogte. In 2013 wordt het nog niet verteld.

 • Gezien de jonge leeftijd van de meeste vrouwen ten tijde van het plaatsen van het implantaat, vindt de commissie langdurige voortzetting van draagsters belangrijk.

 • Een oncoloog zegt: mammografie op jonge leeftijd : hoe meer straling hoe meer kans op kanker. Ook hiervan is geen registratie en vaak geen controle meer na het plaatsen van de implantaten,

De percentages beschadigde implantaten die uit onderzoek naar lokale complicaties naar voren komen, zijn hoog.!

 • Reden tot zorg ! De implantaten hebben alleen een CE markering ( alle implantaten? ) en dat is geen veiligheidskeurmerk. Zolang er geen registratie is weten we niet wat er allemaal op de markt is. De fabrikant mag zelf de ' keurende' Notified Body aanwijzen die door die fabrikant betaald wordt. Wie heeft er inzage in de door hen opgemaakte rapporten? In Nederland worden ze verder verder niet gekeurd.

Feit is evenwel dat de resultaten van dergelijk onderzoek meestal zijn vertekend door selectie bij de totstandkoming van onderzoeksgroepen.

 • Juist veel wetenschappelijke onderzoeken zijn vertekend doordat ze door de fabrikant zelf zijn uitgevoerd en voornamelijk bij vrouwen die de implantaten nog maar kort hebben.

 • Youtube staat vol reclamefilmpjes waarop plastisch chirurgen benadrukken dat implantaten veilig zijn. Bij een onderzoek van de FDA onder 40.000 vrouwen is maar liefst 79% afgehaakt ! Een deelneemster aan het FDA onderzoek doet verslag.

De commissie bepleit een landelijke registratie en nauwkeurige follow-up van alle draagsters, met het oog op het zo vroeg mogelijk signaleren van beschadiging.

Dit kan ook meer betrouwbare gegevens omtrent implantaat-falen en de consequenties daarvan opleveren.-

 • Er is nog steeds geen registratie.

De commissie ziet kapselvorming en kapselschrompeling als normale reacties op het plaatsen van het implantaat.

 • Daardoor is er 30 - 50 % minder te zien op een mammo. Daar worden vrouwen niet voor gewaarschuwd !

Niettemin vindt zij vooral kapsel-schrompeling nijpend, omdat dit verschijnsel vaak tot heroperatie noopt.

Ook hier zal de bepleite registratie en follow-up van draagsters nauwkeuriger gegevens kunnen opleveren.

Verder onderzoek naar kapsel-schrompeling is wenselijk.

Het kan leiden tot mogelijkheden voor profylactische behandeling van draagsters.

 • Maar gebeurt niet, er is geen registratie. Dat implantaten zweten wordt ook niet verteld.

De commissie meent dat adequate voorlichting aan potentiële draagsters van siliconen-implantaten essentieel is.

De - individuele - beslissing ten aanzien van het al dan niet plaatsen van een implantaat kan pas worden genomen na een gedegen voorlichting.

 • Is vaak niet meer dan reclame maken voor tv-filmpjes over borstvergrotingen en wat vrouwen daarover vertellen op deze site en op ons forum zijn hier het voorbeeld van.

Bij deze voorlichting zou niet alleen worden gesproken over de wel degelijk mogelijke bijwerkingen en risico's, maar ook - onder vermelding van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs - over de door sommige patiënten ervaren klachten waarvoor een oorzakelijk verband met siliconen-implantaten niet is aangetoond.

 • Waarom heeft de Gezondheidsraad de door de SVS aangeleverde zieke vrouwen en de bij hen verwijderde implantaten dan niet onderzocht?