Gezondheidsraad

Rapport 1999 Gezondheidsraad: Gezondheidsrisico's van borstimplantaten

In de tijd dat de siliconen implantaten in Amerika verboden waren (1999) bracht de NZA dit rapport naar buiten >> 

Felle reactie SVS op dit rapport

Stichting Vrouwen met Siliconen Borstimplantaten (wijlen Marlou Boots) had er geen goed woord voor over! 'Onzorgvuldig,misleidend en onverantwoord!' 

Ze schrijft aan de minister:

Stichting SVS/Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten, protesteert met klem tegen het uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid betreffende de problematiek van siliconen borstimplantaten. De opmerking: ' Niet aannemelijk dat ze kanker of auto-immuunziekten veroorzaken' getuigt van een onzorgvuldige benadering en onvoldoende kennis van de 'veld' problematiek. Het is een misleidende vorm van rookgordijnontwikkeling of rookgordijn in stand houden.

Uitgebreide reactie Meldpunt op rapport van de gezondheidsraad

Rapport Gezondheidsraad 1999  >>

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Het voorliggende advies, uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, is opgesteld door de Commissie 'Siliconen-implantaten' van de Gezondheidsraad.

Wereldwijd hebben één tot twee miljoen vrouwen siliconen-borstimplantaten.

Ongeveer 80 procent van hen heeft implantaten laten plaatsen ten behoeve van borstvergroting.

De overige 20 procent na het wegnemen van borst-weefsel wegens kanker of andere aandoeningen??

In de jaren tachtig verschenen de eerste berichten over -mogelijk- verband tussen siliconen-borstimplantaten en auto-immuunziekten.

De door deze berichten ontstane ongerustheid en het ontbreken van voldoende zekerheid over de veiligheid van implantaten bracht de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) in 1992 tot het besluit het gebruik van implantaten in de Verenigde Staten aan banden te leggen.

Deze beslissing leidde, samen met de juridische strijd die in de VS losbarstte tussen ( advocaten van ) draagsters en fabrikanten van implantaten, tot een versterkte polarisatie over de veiligheid van implantaten. 

In Nederland zijn er naar schatting 25 000 tot 30 000 draagsters. 

De commissie concludeert op grond van de wetenschappelijke literatuur dat het bestaan van een verband tussen siliconen- borstimplantaten en auto-immuunziekten onaannemelijk is. 

Deze aandoeningen komen in dezelfde mate voor bij vrouwen zonder implantaten. 

De commissie verwacht dat het niet mogelijk is nu nog epidemiologisch onderzoek naar auto-immuunziekten bij draagsters op te zetten dat iets zal toevoegen aan de al beschikbare kennis.

Sommige onderzoekers maken melding van een versterkte (auto-) immuunreactiviteit bij draagsters.

De commissie ziet ( auto-)immuunreactiviteit als een normaal voorkomend verschijnsel en auto-immuunziekte als de ontaarding daarvan.

Het is haar op dit moment niet duidelijk welke waarde aan de zojuist bedoelde meldingen moet worden toegekend.

Zij verwacht dat onderzoek met een lange follow-up bij grotere groepen draagsters met een versterkte (auto-) immuunreactiviteit hierover uitsluitsel zal geven. 

De commissie heeft geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde kans op kanker bij vrouwen met borstimplantaten en evenmin voor een verlate detectie van borstkanker.

De percentages beschadigde implantaten die uit onderzoek naar lokale complicaties naar voren komen, zijn hoog.! 

Feit is evenwel dat de resultaten van dergelijk onderzoek meestal zijn vertekend door selectie bij de totstandkoming van onderzoeksgroepen.

De commissie bepleit een landelijke registratie en nauwkeurige follow-up van alle draagsters, met het oog op het zo vroeg mogelijk signaleren van beschadiging.

Dit kan ook meer betrouwbare gegevens omtrent implantaat-falen en de consequenties daarvan opleveren.-

De commissie ziet kapselvorming en kapselschrompeling als normale reacties op het plaatsen van het implantaat.

Niettemin vindt zij vooral kapselschrompeling nijpend, omdat dit verschijnsel vaak tot heroperatie noopt.

Ook hier zal de bepleite registratie en follow-up van draagsters nauwkeuriger gegevens kunnen opleveren.

Verder onderzoek naar kapselschrompeling is wenselijk. 

Het kan leiden tot mogelijkheden voor profylactische behandeling van draagsters.

De commissie meent dat adequate voorlichting aan potentiële draagsters van siliconen implantaten essentieel is.

De - individuele - beslissing ten aanzien van het al dan niet plaatsen van een implantaat kan pas worden genomen na een gedegen voorlichting. 

Bij deze voorlichting zou niet alleen worden gesproken over de wel degelijk mogelijke bijwerkingen en risico's, maar ook - onder vermelding van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs - over de door sommige patiënten ervaren klachten waarvoor een oorzakelijk verband met siliconen implantaten niet is aangetoond. 

Vragen Gezondheidsraad aan SVS

SVS werd gevraag voor het onderzoek van de Gezondheidsraad een aantal vragen te beantwoorden. 

14 september 1999

Stichting SVS

Uw organisatie

a.  Hoe groot is uw organisatie?

Er staan ca. 4.000 namen van vrouwen en mannen in de kaartenbak van de stichting. De kinderen staan bijgeschreven op de kaart van hun moeder.Het contactblad " De Stille Kracht heeft 600 abonnees.

Verder is er een uitgebreid netwerk opgebouwd met zorg-cq hulpverleners, patiënten steungroepen, media, etc. in binnen-en buitenland. Ook die zijn allemaal in kaart gebracht.

b. Wanneer is uw organisatie tot stand gekomen?

7 mei 1992 zijn ten kantore van notaris Entjes te Lelystad de statuten getekend.

c.  Welk doel streeft uw organisatie na ?

De doelstelling verwoordt in de statuten onder artikel 2, punt 1 en 2 als volgt:

De Stichting heeft ten doel:

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Hoofddoel van de Stichting:

Tevredenheid

a   Bent u- als groep- tevreden met het resultaat van de operatie?

Een bijzonder dubbele, pijnlijke en slecht geformuleerde vraag.

Ik kan en mag er toch wel van uitgaan dat de gezondheidsraad alle informatie cq documentatie adequaat bestudeerd heeft.

Dat er kennis is over de ernst en omvang van de problematiek, zodat er gerichte vragen gesteld worden.

Kunt u zich indenken dat door deze dubieuze formulering het idee gecreëerd wordt dat de problematiek weer niet serieus wordt genomen?De vrouwen krijgen / nemen ( bijna ) altijd met reden een implantaat. ( Bij sommigen zijn ze trouwens ongevraagd geplaatst.)Deze reden kan medisch, esthetisch of psychisch zijn.dat is een persoonlijke keuze die mogelijk moet zijn en blijven. Na voldoende voorlichting wel te verstaan,kan er ook een goede keuze gemaakt worden.

b   Kunt u dat toelichten?

Als groep zijn we niet tevreden met de gevolgen na deze operatie.

De onvrede over deze onthouden informatie is bijzonder groot. Niemand neemt willens en wetens graag en wetens een knipkaart Operatiekamer! Ook zorgverzekeraars zijn hier niet gelukkig mee. een hersteloperatie, al dan niet iatrogeen,  kan een zware aanslag zijn op het ziektekosten-budget. eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat, in elk geval de eerste paar jaar, de meeste vrouwen  gelukkig zijn met de optisch resultaten van hun borstvergrotende of herstellende operatie. Daarna voelen veel vrouwen zich besodemieterde en misleid.

Invloed op de gezondheid en het lichamelijk welbevinden

a     Hoe denkt uw organisatie over de invloed van borstimplantaten op de gezondheid en het lichamelijk welbevinden?

Stichting SVS denkt dat siliconen borstimplantaten als geheel, en het schilferen, doorzweten en lekken in het bijzonder, een zéér slechte invloed heeft op de gezondheid en het lichamelijk welbevinden.

b     Zijn bij uw organisatie vrouwen bekend met gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan hun implantaten?

Ruim 80% van de bij de Stichting geregistreerde vrouwen schrijven hun gezondheidsklachten toe aan hun implantaten.

c     Wat is de aard van de klachten? Welke klachten komen het meest voor? Wat zijn de meest vervelende klachten?

 Stoornissen van het afweersysteem, functionele stoornissen over de hele linie.

d      Heeft u aanwijzingen dat borstimplantaten ook van invloed zijn op de gezondheid en het lichamelijk welbevinden van kinderen van vrouwen met implantaten?

Ja ! De niet-wetenschappelijke inventarisatie van St. SVS onder moeders met kinderen, geboren 

na de implantatie, kwam 100 % overeen met de wetenschappelijke bevindingen van het 

Schneider Children's Hospital in New York door dokter Jeremiah J. Levine.

e      Om welke klachten gaat het, hoe vaak komen ze voor en wat zijn de meest  vervelende?

Voorlichting en bejegening

a        Vindt uw organisatie de voorlichting die wordt gegeven aan vrouwen die over-wegen borstimplantaten te laten plaatsen voldoende? Als dat niet zo is, welke informatie heeft u dan gemist?

 Absoluut niet!

b         Hoe zijn d ervaringen van uw organisatie met artsen na het plaatsen van de implantaten ( als u bijvoorbeeld terug kwam ter controle of vanwege klachten?)

c          Heeft de ingreep geboden wat u ervan verwachtte en wat men u  beloofde?

Kamervragen over rapport Gezondheidsraad

Kamervragen over rapport Gezondheidsraad over siliconen >>

Gezondheidsraad niet onafhankelijk

Gezondheidsraad niet onafhankelijk 2015 >>